Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szastarce

Program Czyste Powietrze

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szastarce realizuje zadanie dotyczące obsługi i wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Program Czyste powietrze ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. By efektywnie zarządzać energią i ułatwić osiągnięcie założonego celu, program oferuje dofinansowanie przedsięwzięć na których się skupia tj. min. na wymianie pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacje budynków jednorodzinnych.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste powietrze”, powinna posiadać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Wydanie zaświadczenia o dochodach do programu „Czyste Powietrze” następuje na żądanie osoby fizycznej tj. po uprzednim złożeniu wypełnionego wniosku – żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wraz z wymaganymi dokumentami.

Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szastarce,  poniedziałek, środa, czwartek w godz. 730-1530, wtorek w godz. 730 1630, piątek w gosz. 730-1430 , pokój nr 9.

Wydanie zaświadczenia jest nieodpłatne.

Wszelkie informację można uzyskać pod nr tel. (15) 8734-012

 

DODATKOWE INFORMACJE

W celu uzyskania zaświadczenia wymagane są następujące dokumenty:

wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,

- dokumenty stwierdzające wysokość dochodu poszczególnych osób w gospodarstwie domowym, w tym:

  • oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (część III wniosku),
  • oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (część IV wniosku) lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne lub umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę,

- inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

- w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą( ryczałt ewidencyjny lub karta podatkowa) - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, dotyczące opodatkowania działalności gospodarczej członków gospodarstwa domowego, podlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłacanego podatku;

Sposób liczenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego uzależniony jest od terminu złożenia wniosku.

Zatem jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia zostanie złożony w okresie:

- od 1 stycznia do 31 lipca danego roku - przedstawić należy dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o wydania zaświadczenia ( obecnie 2019r),

- od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku - przedstawić należy dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia (dla wniosków składanych od 1 sierpnia 2021r uwzględniany będzie dochód za 2020r).

W przypadku złożenia niekompletnego, nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub bez wymaganych dokumentów, osoba ubiegającą się o wydanie zaświadczenia zostanie wezwana do poprawienia wniosku lub uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Zaświadczenie wydawane jest w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).
  3. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Programy